บ้าน » ปพลิเคชัน » พยากรณ์อากาศ » สภาพอากาศ - The Weather Channel
สภาพอากาศ - The Weather Channel APK icon

ดาวน์โหลด สภาพอากาศ - The Weather Channel APK

9.1.3 for Android Varies with device and up

The Weather Channel

The Weather Channel - แอปพลิเคชันสภาพอากาศที่ดาวน์โหลดมากที่สุดในโลก

Package name:

com.weather.Weather

ตัดสินใจไดอยางมั่นใจบนพื้นฐานของการพยากรณที่แมนยําและเชื่อถือไดมากที่สุดเทาที่มีในปจจุบัน

รูสภาพอากาศของทุกที่ตอนนี้

หนาจอหลักแบบไดนามิก: เปลี่ยนแปลงไปตามตําแหนงปจจุบันของคุณ สภาพอากาศ และชวงเวลาของวัน

เพื่อใหคุณรูสภาพปจจุบันของคุณรวมทั้งขอมูลสภาพอากาศที่คุณตองการที่สุด

-- การพยากรณ: การพยากรณรายชั่วโมง, ราย 15 วัน และการพยากรณในวันหยุดสุดสัปดาหในหนวยเมตริก หนวยอังกฤษ

หรือหนวยผสม

-- สภาวอากาศในปจจุบัน: ไมใชแคอุณหภูมิ แตใหขอมูลสภาพอากาศแบบ "รูสึกเหมือน", ความชื้น, จุดนํ้าคาง, ดวงอาทิตยขึ้น,

ดวงอาทิตยตก, ความเร็วลม, ดัชนี UV, ทัศนวิสัย และความกดอากาศ

-- แผนที่สภาพอากาศ: แผนที่เรดารที่โหลดไดเร็ว ซึ่งแสดงขอมูลสภาพอากาศในอดีตและในอนาคต

ชั้นแผนที่แสดงมุมมองถนนหรือดาวเทียม, อุณหภูมินํ้า, ความเร็วลม, การปกคลุมของหิมะ ฯลฯ

(มีคุณสมบัติแตกตางกันไปตามภูมิภาค)

การเตือนสภาพอากาศในเวลาจริงทปรับแตงสวนบุคคล

-- การเตือนสภาพอากาศรุนแรง: การเตือนสภาพอากาศรุนแรง:

ใหความปลอดภัยดวยการแจงเตือนสภาพอากาศในประเทศสําหรับบริการสภาพอากาศที่รุนแรง

และรูชวงเวลาที่เกิดพายุรุนแรงและมีการออกคําเตือน

- การเตือนฝน: ไมตองติดฝนอีกแลว ดวยการเตือนในเวลาจริงสําหรับตําแหนง GPS

ของคุณและรายงานฝนตกในตอนเชาสําหรับสถานที่ที่คุณชื่นชอบ (ทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกเทานั้น)

งายและฟรี!

เจาะลึกสภาพอากาศของคุณ

-- สภาพอากาศทางสังคม: ถายรูปและแชรสภาพอากาศนาทึ่งที่คุณพบ และรายงานสงตรงถึงเราโดยตรง

รายงานของคุณจะชวยใหคนอื่นติดตามสภาพอากาศที่กําลังจะเกิดขึ้นได

-- อุณหภูมิของสถานที่หางไกลทุกวันตลอด 24 ชม.: แสดงแถบแจงเตือนพรอมอุณหภูมิในปจจุบันของสถานที่โปรดของคุณทั่วโลก

-- วิดเจตสภาพอากาศ: เราเตรียมวิดเจ็ตขนาด 1 x1, 2x2, 1x4 และ 4x4 ไวใหคุณแลว

-- อินเทอรเฟซที่ทันสมัย: ใชงานงายและสวยงามในความเรียบงาย

-- ภาพที่นาทึ่ง: ภาพพื้นหลังที่สวยงามนาทึ่งตรงกับสภาพอากาศในปจจุบันของคุณ -- ภาพที่นาทึ่ง:

ภาพพื้นหลังที่สวยงามนาทึ่งตรงกับสภาพอากาศในปจจุบันของคุณ

-- รักแท็บเล็ต Android: แอพและวิดเจ็ตสภาพอากาศไดรับการปรับมาใหเหมาะกับแท็บเล็ต Android

คําติชม:

เราพยายามปรับปรุงแอพของเราเสมอและยินดีรับฟงคําติชมจากคุณ โปรดใหคะแนน รีวิว และ +1 เราใน Google Play Store

หากคุณมีคําแนะนํา โปรดสงไปที่ [email protected]

ความเปนสวนตัว:

คุณอาจตองการทราบนโยบายความเปนสวนตัวของเรา (ภาษาอังกฤษ)

ซึ่งสามารถดูไดที่: http://www.weather.com/common/home/privacy.html และขอกําหนดการใชงานของเรา (ภาษาอังกฤษ)

ซึ่งสามารถดูไดที่: http://www.weather.com/common/home/legal.html
มีอะไรใหม่
The Weather Channel is excited to bring you a fully reimagined app, carefully crafted with you in mind.
• New home screen: Weather graphs and instant insights
• Your daily weather snapshot: Personalized weather stories
• Trending conditions (tap the icon in the upper-right part of the home screen)
• New navigation bar (and you can still swipe up for more)
Check out this video for a sneak preview of the new app: http://youtu.be/R90lgrQTfzw

ประเภท: พยากรณ์อากาศ , Similar

วันที่เผยแพร่: Feb 13, 2019

เวอร์ชันปัจจุบัน: 9.1.3

ต้องใช้ Android: Varies with device

การให้คะแนนเนื้อหา: Everyone

คล้ายคลึงกัน

ผู้พัฒนา

ความคิดเห็น

4.4
1,799,349 ทั้งหมด
5 1,169,810
4 405,080
3 100,843
2 43,762
1 79,854